תקנון מועדון Vegan-Active

כללי

 1. תקנון זה מסדיר את תנאי החברות במועדון הלקוחות  "Vegan-Active"בניהולה של עמותת ויגן פרנדלי (להלן: "המועדון").
 2. החברות במועדון כפופה לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון. עם ההצטרפות למועדון, הינך מאשר, ומקבל על עצמך, את תנאי התקנון במלואם.
 3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המועדון, מעת לעת, לרבות תנאי ההצטרפות ו/או החברות וכן את ההטבות/מבצעים אשר ניתנים במסגרתו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לדין .החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון.
 4. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין תקנון זה, לבין כל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי העמותה ו/או מי מטעמה, יגברו הוראות תקנון זה.
 5. תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
 6. בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.
 7. החברות במועדון, כפופה ומותנית, להסכמה למדיניות הפרטיות של ויגן פרנדלי. לעיון במדיניות הפרטיות, הקש כאן: https://business.vegan-friendly.com/app-privacy-policy/. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות, נא הימנע מהצטרפות למועדון.

הגדרות

 •       "העמותה" – עמותת ויגן פרנדלי, ע"ר 580563336, רח' שמעון התרסי 49, תל אביב.

"כרטיס המועדון" – כרטיס דיגיטלי שבו ניתן להשתמש באמצעות אפליקציית ,Vegan Friendly אשר ניתנת להורדה בחנויות האפליקציות. באמצעות כרטיס המועדון ניתן לקבל הנחות, הטבות ומבצעים בבתי העסק שברשימת בתי העסק המשתתפים, בכפוף לתנאי תקנון זה. כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להסבה.

"קמפיין גיוס כספים לפרויקט ייעודי" – קמפיין גיוס כספים עבור פרויקט ספציפי, שחבר המועדון בחר. תשלומי החברות במועדון ינותבו לחשבון הפרויקט הנבחר על בסיס חודשי, עד להשלמת גיוס הכספים עבור הפרויקט הנבחר. עם סיום הפרויקט, כספי החברות במועדון ינותבו לפרויקטים נוספים של Vegan-Active לפי סדר יציאתם לפועל. בכל שלב, ניתן  להיכנס לאזור האישי באתר ויגן אקטיב, ולנתב את התרומה לפרויקטים אחרים לפי שיקול דעתו של חבר המועדון.

"רשימת בתי עסק משתתפים" – הרשימה המעודכנת של בתי העסק שמציעים הטבות לחברי המועדון, מוצגת באתר העמותה בכתובת: https://active.vegan-friendly.co.il/discount/.

הצטרפות וחברות במועדון

 • רשאי להצטרף כחבר מועדון, אך ורק מי שמתקיימים בו, כל התנאים המפורטים להלן: (1) מלאו לו 18 שנים (או שמלאו לו 16 שנים ואחד מהוריו (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שיצטרף למועדון וכן הסכים לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות על כל תנאיהם); (2) העביר תרומה חודשית, כדמי חברות במועדון, בסך של  35 ₪ מדי חודש, לפחות; (3) בעל גישה זמינה לתיבת דואר אלקטרוני; (4) בעל תעודת זהות; (5) קרא תקנון זה ומדיניות הפרטיות בעיון, והסכים לכל תנאיהם.
  • הצטרפות למועדון/חידוש החברות במועדון והתשלום בגין דמי החברות המהווים תרומה יבוצעו על בסיס חודשי. ניתן לשלם את התרומות באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע. ניתן לבצע את הרישום ל- Vegan-Active באמצעות האתר ,https://active.vegan-friendly.co.il/subscribe או בטלפון: 03-947-4404.
  • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של חבר מועדון או לחדש את רישומו, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בעת ההצטרפות למועדון, יש להזין בטופס ההצטרפות למועדון באתר (או באמצעות הטלפון), פרטים אישיים, ולרבות: שם מלא, כתובת מלאה, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר, וכן ליצור סיסמא ולבחור סכום תרומה חודשי.
  • ידוע לחבר המועדון כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו .בהצטרפות למועדון מסכים חבר המועדון להיכלל במאגר המידע של העמותה, המנוהלים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של העמותה (https://business.vegan-friendly.com/app-privacy-policy/).
  • האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם הינה אך ורק על חבר המועדון, אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים מדויקים, ועל כן לא תשמע טענה בעניין אי קבלת הטבות/מבצעי מועדון, פועל יוצא של טעות במילוי הפרטים כאמור. העמותה אינה אחראית לכל נזק ו/או תקלה שייגרמו כתוצאה ממילוי מידע שקרי ו/או שגוי ו/או חלקי, לרבות בעקבות טעויות הקלדה ו/או מידע שלא עודכן כנדרש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העמותה בנוגע לכך.
  • כרטיס המועדון הינו כאמור דיגיטלי וניתן להשתמש בו באמצעות אפליקציית Vegan Friendly אותה ניתן להוריד בחנויות האפליקציות. יובהר, כי תקנון זה אינו גורע מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרש לחתום המשתמש, לרבות, תנאי השימוש שעליהם נדרש המשתמש לחתום מעת לעת בהורדת ורכישת אפליקציות בחנות האפליקציות של אפל  ו/או בחנות האפליקציות של גוגל.
  • במסגרת ההצטרפות ל Vegan-Active-נותן חבר המועדון הסכמתו לקבלת דיוור, מידע פרסומי, דיוור ישיר, בקשות לתרומה ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת. חבר המועדון יכול לבטל את הסכמתו בכל עת באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת/בקשת תרומה ו/או באמצעות פניה אלינו, בעל-פה או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני  info@vegan-friendly.com או בטלפון מספר 03-9474404. בהתאם לבקשה, העמותה תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. כמו כן, יודגש כי כל מידע שיצטבר אודות חבר המועדון ייחשב לקניינה של העמותה, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור.

מימוש הטבות לחברי מועדון – ושימוש בכרטיס המועדון

 1. כרטיס החבר מקנה הטבות/מבצעים שונים בבתי העסק המשתתפים במועדון. במידה שיתווספו/יתחלפו בעתיד בתי עסק נוספים המשתתפים במועדון, יהיה כרטיס המועדון תקף גם בהם.
 2. מימוש ההטבות מותנה בהצגת כרטיס המועדון (באמצעות האפליקציה) בבית העסק שבו הוא מעוניין לממש את ההטבות.
 3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את ההטבות/המבצעים הניתנים במסגרת המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין, ולא תהיה לחבר מועדון טענה בעניין זה.
 4. הודעות על ההטבות השונות ותנאי המימוש שלהן, יתפרסמו באתר.
 5. חבר מועדון שיהא מעוניין לממש את אחת מההטבות הניתנות לחברי מועדון, מוזמן לפנות לספק הרלוונטי, בהתאם לפרסומים באתר, לקבלת מידע נוסף שלא קיים בתנאי ההטבה הרשומים ולצורך מימוש ההטבה.
 6. העמותה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות מכל מין וסוג שהוא לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין להתקשרות ו/או לעסקה שבין חבר המועדון לבין מי מבין בתי העסק המשתתפים במועדון. חבר המועדון מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

מדיניות ביטול תרומה וביטול חברות במועדון

 • חבר המועדון רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי חיוב או לביטול עסקה. ניתן לבטל תרומה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה, באמצעות טלפון: 03-9474404 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@vegan-friendly.co.il. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי ובהתאם לדין. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב חבר המועדון בעמלה כאמור. העמותה תבצע שינוי בגובה התשלום ו/או תבטל את המועדון לבקשת חבר המועדון בלבד.
  • חבר מועדון רשאי, בכל עת, לבקש את הפסקת חברותו במועדון באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת.info@vegan-friendly.co.il  חברותו של חבר המועדון תסתיים בהתאם לבקשתו והוראת הקבע לחיוב דמי החברות תבוטל בתוך 30 ימי עסקים.
  • 25.    העמותה תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא ומבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור,  והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  • ככלל, ביטול החברות במועדון אינו כרוך בתשלום מצד חבר המועדון. ואולם, ככל שחבר המועדון קיבל מהעמותה מארז הצטרפות בגין הצטרפותו למועדון, וככל שחבר המועדון פנה אל העמותה בבקשה לבטל את החברות במועדון בטרם חלפו שלושה חודשים מיום הצטרפותו אל המועדון – יחויב חבר המועדון במועד ביטול חברותו במועדון בסכום תרומה כוללת של 120 ש"ח.

מידע ופרטים

 • מידע ופרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 03-9474404 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@vegan-friendly.co.il.

שונות

 • תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת ממנו, או קשורה למועדון, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראותיו, כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך הנובע מתקנון זה או מפעילות הקשורה למועדון, תהא נתונה אך ורק, לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, בלבד.

תודה רבה לכם על תמיכתכם בפרוייקט הויגן אקטיב ועל הצטרפותכם למהפכה הטבעונית.